• Top1

  • Top2

  • Top3

  • Top4

  • Top5

Trang chủ
Giới thiệu
Liên hệ
TIN TỨC
KHAI THÁC CÁ NGỪ
CHẾ BIẾN CÁ NGỪ
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
QUẢN LÝ - CHÍNH SÁCH
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
CHƯƠNG TRÌNH FIP
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số lượt truy cập: 1.000.001
Trực tuyến: 10
 
   GIỚI THIỆU
Điều lệ Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam
Điều lệ Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

–––––––––––––––––––––––

 ĐIỀU LỆ

HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số 1224/QĐ-BNV

ngày   27   tháng   10    năm 2010 của Bộ Nội vụ)

_________________________________________________

Chương I. TÊN GỌI - MỤC ĐÍCH - PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 1. Tên gọi

Tên tiếng Việt: Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam.

Tên tiếng Anh:  Vietnam Tuna Association.

Tên viết tắt tiếng Anh: VINATUNA

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích

Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (dưới đây gọi tắt  là Hiệp hội) là tổ chức xó hội - nghề nghiệp của cỏc tổ chức, doanh nghiệp và cỏc công dân của Việt Nam (dưới đây gọi tắt  là Hội viên) hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam, tự nguyện thành lập, không vụ lợi, nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển các hoạt động nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả hoạt động và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên, góp phần vào việc xây dựng và phát triển bền vững ngành kinh tế biển của Việt Nam; góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trên cơ sở đó hội nhập với các tổ chức hoạt động trong ngành, lĩnh vực này trong khu vực và trên thế giới theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Phạm vi hoạt động của Hiệp hội

Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước và có các liên kết về tổ chức và hoạt động với các cá nhân, tổ chức khác của Việt Nam trên phạm vi toàn quốc theo luật pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ này và tuân thủ theo luật pháp quốc tế mà Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia là thành viên.

Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác có liên quan theo quy định của pháp luật trong phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Hiệp hội.

Điều 4. Địa vị pháp lý của Hiệp hội

            Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có biểu tượng (logo), có con dấu và tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật.

            Trụ sở chính của Hiệp hội đặt tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Hiệp hội được thành lập các tổ chức, đơn vị trực thuộc, các chi hội, chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

CHƯƠNG II     CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ , QUYỀN HẠN  VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Điều 5. Chức năng của Hiệp hội

1. Tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên cũng như các tầng lớp nhân dân tham gia góp phần tích cực vào công tác bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam.

2. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên trong các hoạt động thuộc về ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

 3. Tư vấn, phản biện những nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật; làm cầu nối giữa các hội viên của Hiệp hội với các cơ quan hữu quan nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hiệp hội trong khuôn khổ pháp luật quy định.

4. Hỗ trợ hội viên trong việc ổn định, mở rộng và phát triển các loại hình kinh doanh - dịch vụ liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.

5. Xúc tiến công tác đầu tư - thương mại - du lịch - hợp tác quốc tế, cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức, hợp tác tổ chức hội nghị, hội thảo về ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.  

Điều 6. Nhiệm vụ của Hiệp hội

1. Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội nhằm phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

2. Đại diện, làm đầu mối liên hệ cho hội viên trong việc nghiên cứu, tổng hợp ý kiến của các hội viên để tham gia, kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các chủ trương, chính sách liên quan đến ngành, lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật.

4. Động viên sự giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau giữa các hội viên.

5. Tư vấn pháp luật hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, các kỹ năng nghề nghiệp cho hội viên theo quy định của pháp luật.

6. Cập nhật và cung cấp cho các hội viên về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam giúp các hội viên phòng tránh được các rủi ro trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

7. Hướng dẫn, giám sát các hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hiệp hội.

8. Giới thiệu thành tựu và năng lực của các hội viên.

9. Tổ chức các hoạt động dịch vụ liên quan đến lĩnh vực, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.

10. Mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và các tổ chức quốc tế theo quy định của pháp luật nhằm tranh thủ các điều kiện để phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến việc bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam.

11. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hiệp hội theo đúng quy định của pháp luật.

12.  Xuất bản các ấn phẩm (nếu có) của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các công việc khác khi được cơ quan nhà nước Việt Nam yêu cầu.

Điều 7. Quyền của Hiệp hội

1. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội đó được phê duyệt.

2. Tuyên truyền mục đích của Hiệp hội.

3. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội.

4. Bảo vệ quyền, lợi ớch hợp pháp của hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội.

5. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vỡ lợi ớch chung của Hiệp hội; hũa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viờn; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật.

7. Tham gia chương trỡnh, dự ỏn, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xó hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

8. Thành lập phỏp nhõn thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia ý kiến vào cỏc văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hiệp hội và lĩnh vực Hiệp hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

10. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hiệp hội.

11. Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

12. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của nhà nước giao.

13. Cơ quan Trung ương Hiệp hội được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phộp thành lập Hiệp hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thoả thuận quốc tế.

Điều 24. Nghĩa vụ của Hiệp hội

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội và Điều lệ Hiệp hội. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xó hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Trước khi tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 30 (ba mươi) ngày, Ban Chấp hành Hiệp hội phải có văn bản báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (gọi tắt là Nghị định 45/2010/NĐ-CP) là Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Việc lập văn phũng đại diện của Hiệp hội ở địa phương khác phải xin phép Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt văn phũng đại diện và báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

5. Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hiệp hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Hiệp hội phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

6. Việc lập các pháp nhân thuộc Hiệp hội phải theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP.

7. Hàng năm, Hiệp hội  phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội   với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định Nghị định 45/2010/NĐ-CP là Bộ Nội vụ và cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực Hiệp hội hoạt động là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất vào ngày 01 thỏng 12 hàng năm.

8. Chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc tuân thủ pháp luật.

9. Lập và lưu giữ tại trụ sở hội danh sách hội viên, chi hội, văn phũng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, sổ sỏch, chứng từ về tài sản, tài chớnh của Hiệp hội và văn phũng đại diện, biên bản các cuộc họp Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường trực Hiệp hội.

10. Kinh phí thu được theo quy định tại khoản 11 và khoản 12 Điều 23 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP phải dành cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, không được chia cho hội viên.

11. Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội phải chấp hành quy định của pháp luật. Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo quyết toán tài chính theo quy định của Nhà nước gửi cơ quan tài chính cùng cấp và cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 14 của Nghị định 45/2010/NĐ-CP về việc tiếp nhận, sử dụng nguồn tài trợ của cá nhân, tổ chức nước ngoài.

12. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hiệp hội. 

 

Chương III :  HỘI VIÊN  

 

Điều 6.  Hội viên của Hiệp hội

          1. Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp của Việt Nam có hoạt động dịch vụ, bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam và các nhà khoa học, các nhà quản lý có kinh nghiệm, các công dân Việt Nam tán thành Điều lệ Hiệp hội và tự nguyện làm đơn xin gia nhập Hiệp hội, được xét để trở thành hội viên của Hiệp hội.

2. Hội viên của Hiệp hội gồm có: Hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự.

a) Hội viên chính thức của Hiệp hội gồm có: Hội viên tập thể và hội viên cá nhân:

- Hội viên tập thể: Là các tổ chức có tư cách pháp nhân của Việt Nam hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến dịch vụ, bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên tập thể chính thức của Hiệp hội;

- Hội viên cá nhân: Là công dân Việt Nam hoạt động trong ngành, lĩnh vực liên quan đến cá ngừ của Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên cá nhân của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội:

- Các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam chưa có đủ điều kiện gia nhập là hội viên chính thức của Hiệp hội, có nguyện vọng, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội;

- Các tổ chức, doanh nghiệp liên doanh và có 100% vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tự nguyện và tán thành Điều lệ của Hiệp hội, được Hiệp hội xem xét công nhận hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội: Công dân và tổ chức pháp nhân của Việt Nam không có điều kiện trở thành hội viên chính thức hoặc hội viên liên kết của Hiệp hội nhưng có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của Hiệp hội cũng như của các hoạt động liên quan đến cá ngừ của Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội đều có thể được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

3. Điều kiện trở thành hội viên của Hiệp hội (áp dụng cho hội viên chính thức và hội viên liên kết của Hiệp hội):

a) Tán thành Điều lệ Hiệp hội;

b) Tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội;

c) Đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội;

d) Được Ban Chấp hành Hiệp hội công nhận là hội viên của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

đ) Các đơn vị, tổ chức pháp nhân hoặc các cá nhân chỉ chính thức trở thành hội viên Hiệp hội sau khi đã hoàn thành thủ tục hội phí gia nhập Hiệp hội và nhận được thẻ hội viên của Hiệp hội;

e) Các hội viên là pháp nhân (tổ chức có tư cách pháp nhân) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội; người đại diện phải có đủ thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội; trường hợp uỷ nhiệm, người được uỷ nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người uỷ nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự uỷ nhiệm đó; khi thay đổi người đại diện, hội viên phải thông báo bằng văn bản ngay sau khi thay đổi cho Ban Thường vụ Hiệp hội biết (chậm nhất trong vòng 15 (mười lăm ngày) ngày kể từ ngày có sự thay đổi này).

Điều 10. Quyền của Hội viên

1. Được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc tổ chức, hoạt động xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực liên quan đến cá ngừ của Việt Nam.

3. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp trong việc xây dựng và phát triển ngành, lĩnh vực bảo vệ, đánh bắt, khai thác, sản xuất kinh doanh, chế biến và tiêu thụ nguồn cá ngừ của Việt Nam do Hiệp hội tổ chức, hoặc được Hiệp hội mời tham gia.

4. Tham gia các công việc của Hiệp hội; được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các vấn đề giao dịch hoặc nghiên cứu.

5. Được dự đại hội, được ứng cử, đề cử, bầu cử vào các chức danh thuộc các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội cũng như của chi hội cơ sở; thảo luận, biểu quyết các Nghị quyết của Hiệp hội; phê bình, chất vấn Ban Chấp hành Hiệp hội về mọi chủ trương và hoạt động của Hiệp hội.

 6. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên; trong trường hợp này, hội viên cần thông báo chính thức bằng văn bản cho Ban Thường vụ  Hiệp hội và sẽ nhận được sự đồng ý của Ban Thường vụ Hiệp hội trong vòng 30 (ba mươi ) ngày kể từ ngày nhận được văn bản của hội viên.

 7. Trong trường hợp có lý do riêng chính đáng, hội viên của Hiệp hội có thể xin tạm dừng các hoạt động của mình với tư cách là hội viên của Hiệp hội trong một khoảng thời gian nhất định nhưng cộng lại không được quá 01 (một) năm của (01) một nhiệm kỳ của Hiệp hội và phải có đơn gửi tới Ban Chấp hành Hiệp hội và Chủ tịch Hiệp hội, nêu rõ lý do chính đáng và thời gian xin tạm dừng hoạt động và trong thời gian đề nghị tạm dừng hoạt động thì hội viên không phải đóng góp các nguồn lực cho Hiệp hội ngoài việc vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định về việc đóng hội phí (tiền hội phí, thời gian đóng hội phí theo quy định của Hiệp hội).

 8. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng các quyền như hội viên chính thức, trừ quyền ứng cử, bầu cử các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội và quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội.

  9. Được khen thưởng về thành tích trong công tác cũng như những đóng góp trong việc xây dựng và phát triển Hiệp hội.

   10. Được sử dụng hình ảnh và thông tin của Hiệp hội trên cơ sở có sự chấp thuận, cho phép của Hiệp hội bằng văn bản về việc sử dụng những hình ảnh và thông tin đó để thực hiện công việc quảng bá và tuyên truyền cho các hoạt động của tổ chức của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

  11. Được giới thiệu thành viên mới để họ tham gia vào làm hội viên của Hiệp hội.            

  12. Được cấp thẻ Hội viên của Hiệp hội.

Điều 11. Nghĩa vụ của Hội viên

  1. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 2. Nghiêm chỉnh thực hiện  Điều lệ của Hiệp hội và nghị quyết của Đại hội, của Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Cung cấp cho Ban Chấp hành Hiệp hội (khi có yêu cầu) những thông tin có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mình để Hiệp hội có đủ thông tin phục vụ những vấn đề hội viên có yêu cầu.

 4. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hiệp hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh, phát triển.

5. Dự các buổi họp thường kỳ và bất thường của Hiệp hội khi được mời.

6. Đóng hội phí đầy đủ và đúng kỳ hạn theo quy định của Hiệp hội.

7. Bảo vệ uy tín của Hiệp hội, không được nhân danh Hiệp hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được Chủ tịch Ban Chấp hành Hiệp hội phân công bằng văn bản.

8. Thực hiện chế độ báo cáo lên cơ quan Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.

Điều 12. Chấm dứt tư cách hội viên và thủ tục chấm dứt quyền hội viên

1. Tư cách hội viên Hiệp hội sẽ không còn giá trị nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:

a) Tổ chức, đơn vị, cá nhân tự ngừng hoạt động, bị đình chỉ hoạt động, bị giải thể hoặc bị tuyên bố phá sản theo quy định của pháp luật;

 b) Theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội với sự nhất trí của trên 50% (năm mươi phần trăm) số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội khi hội viên vi phạm một trong các điều sau:

- Hoạt động trái với quy định của pháp luật Việt Nam;

- Hoạt động trái với mục đích của Hiệp hội, gây tổn hại đến uy tín của Hiệp hội;

- Không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của hội viên; không thực hiện đúng hoặc vi phạm nghiêm trọng những quy định, Điều lệ hoặc nghị quyết của Hiệp hội.

c) Tất cả các hội viên (chính thức, liên kết, danh dự) khi bị tước quyền công dân theo quy định của pháp luật thì đương nhiên bị xoá tên trong danh sách hội viên của Hiệp hội.

2.  Hội viên tự nguyện xin ra khỏi Hiệp hội, cần gửi đơn cho Ban Thường vụ  Hiệp hội để được xem xét, quyết định việc rút tên ra khỏi danh sách hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3. Quyền và nghĩa vụ của hội viên chấm dứt sau khi Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Hiệp hội ra thông báo chấm dứt quyền và nghĩa vụ hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

4. Ban Thường vụ Hiệp hội thông báo bằng văn bản về danh sách hội viên xin ra khỏi Hiệp hội, hội viên bị khai trừ và hội viên bị xoá tên cho tất cả các hội viên khác biết, thời gian chậm nhất là không quá 60 (sáu mươi) ngày tính từ ngày có quyết định.

 
Chương IV                TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HIỆP HỘI

Điều 13. Nguyên tắc tổ chức của Hiệp hội

 1. Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải về tài chính, bình đẳng giữa các hội viên, thực hiện chế độ bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số và được cụ thể hoá bằng các quy chế, quy định do Ban Chấp hành Hiệp hội phê duyệt.

 2. Nghị quyết Đại hội, các nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội, các quyết định của Hiệp hội chỉ có giá trị và hợp lệ khi được trên 50% (năm mươi phần trăm) số người tham dự tán thành.

Điều 14. Cơ cấu, tổ chức của Hiệp hội

 1. Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam được tổ chức theo mô hình sau:

a) Đại hội hoặc Đại hội bất thường;

b)     Hội nghị thường niên (tên gọi khác là Hội nghị hàng năm);

c)     Ban Chấp hành Hiệp hội;

d)     Ban Thường vụ Hiệp hội;

đ) Ban Kiểm tra Hiệp hội;

e) Các Ban chuyên môn của Hiệp hội;

g) Văn phòng Hiệp hội;

h) Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật;

i) Các chi hội cơ sở (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

k) Văn phòng đại diện, chi nhánh Hiệp hội ở trong và ngoài nước (nếu có) theo quy định của pháp luật;

l) Các tổ chức, đơn vị chuyên môn trực thuộc Hiệp hội, phục vụ cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật;

m) Các Hội (hoặc Hiệp hội) Cá ngừ ở các địa phương được thành lập theo quy định của pháp luật, tự nguyện tham gia làm thành viên của Hiệp hội (nếu có).

Điều 15. Đại hội nhiệm kỳ, Hội nghị thường niên và Đại hội bất thường của Hiệp hội

1. Đại hội nhiệm kỳ là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hiệp hội, do Ban Chấp hành Hiệp hội triệu tập 05 (năm) năm một lần với sự tham gia của ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu đại diện cho hội viên của Hiệp hội.

2. Đại hội có nhiệm vụ:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới;

b) Quyết định số lượng uỷ viên và bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hiệp hội;

c) Thông qua báo cáo tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ và thông qua dự toán, định hướng hoạt động tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới;

d) Quyết định lệ phí gia nhập Hiệp hội (nếu có) và hội phí hàng năm của hội viên;

đ) Quyết định việc đổi tên, chia, tách, sáp nhập, giải thể Hiệp hội cũng như sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hiệp hội;

e)  Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hiệp hội vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội.

4. Hội nghị thường niên của Hiệp hội có thể được tổ chức 01 (một ) năm 01 (một) lần để Ban Chấp hành tổng kết đánh giá hoạt động của Hiệp hội trong năm.

5. Đại hội bất thường của Hiệp hội có thể được triệu tập theo quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội khi có hơn 50% (năm mươi phần trăm) số hội viên hoặc 2/3 (hai phần ba) số Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội yêu cầu.

Điều 16. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội

1. Khi triệu tập Đại hội, Ban Chấp hành Hiệp hội phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi thư mời hội viên ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày dự định họp Đại hội của Hiệp hội.

2. Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc giơ tay biểu quyết.

3. Nghị quyết của Đại hội được coi là hợp lệ khi có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

4. Riêng đối với những vấn đề sau đây thì phải được ít nhất 2/3 (hai phần ba) số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua:

a) Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ Hiệp hội;

b) Giải thể và thanh lý tài sản của Hiệp hội.

Điều 17. Ban Chấp hành Hiệp hội

 1. Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội.

2. Ban Chấp hành Hiệp hội họp định kỳ 03 (ba) tháng hoặc 06 (sáu) tháng 01 (một) lần và có thể họp bất thường khi có yêu cầu của 2/3 (hai phần ba) số uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội hoặc của Chủ tịch Hiệp hội

3. Ban Chấp hành Hiệp hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các Uỷ viên.

4. Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định công việc theo đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyền quyết định thuộc về Chủ tịch Hiệp hội.

5. Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, có trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khoẻ để gánh vác nhiệm vụ được Hiệp hội giao.

6. Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại tại Đại hội nhiệm kỳ nhưng cũng có thể bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm trước thời hạn theo quyết định của Đại hội bất thường hoặc theo Đơn đề nghị của hơn 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức của Hiệp hội hoặc của 2/3 (hai phần ba) số Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

7. Việc chấm dứt tư cách Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội trong các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và rút tên ra khỏi danh sách Ban Chấp hành Hiệp hội thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ này.

8. Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội là đại diện tổ chức pháp nhân do về hưu hoặc chuyển công tác khác sẽ được thay thế bằng một người khác cũng của tổ chức pháp nhân đó và vẫn là Uỷ viên của Ban Chấp hành Hiệp hội; trường hợp này phải báo cáo Ban Thường trực Hiệp hội trước 30 (ba mươi) ngày và người thay thế phải được trên 50% (năm mươi phần trăm) số Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội đồng ý.

9. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội là  05 (năm) năm.

Điều 18 Nhiệm vụ của Ban Chấp hành Hiệp hội

1. Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội Hiệp hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết của Đại hội Hiệp hội.

2.  Ra nghị quyết về chương trình công tác và dự toán, quyết toán các khoản thu - chi hàng năm của Hiệp hội.

3. Quyết định cơ cấu tổ chức và bộ máy của Hiệp hội; bầu và bãi miễn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội.

4. Quyết định triệu tập  và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội, Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

5. Xem xét, quyết định việc Hiệp hội tham gia, gia nhập các tổ chức quốc tế và khu vực theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

6. Xét kết nạp, khai trừ, khen thưởng, kỷ luật hội viên theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Hiệp hội.

7. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

8. Tổ chức phối hợp hoạt động giữa các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hiệp hội và giữa các hội viên của Hiệp hội.

9. Hòa giải tranh chấp trong nội bộ Hiệp hội.

10. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Hiệp hội và hội viên.

11. Định kỳ kiểm tra, nhận xét về những quyết định, hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.       

Điều 19. Ban Thường vụ Hiệp hội

1. Ban Thường vụ Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và một số uỷ viên do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu hoặc chỉ định.

2. Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Ban Chấp hành Hiệp hội chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ họp và phải báo cáo kiểm điểm công tác trong các kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Ban Thường vụ Hiệp hội quyết định thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc khác theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Hiệp hội và bổ nhiệm người lãnh đạo các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội và phải báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội tại cuộc họp gần nhất.

4. Ban Thường vụ Hiệp hội thay mặt Hiệp hội thực hiện các nghĩa vụ và các mối quan hệ của Hiệp hội trong lĩnh vực đối nội, đối ngoại, đối với các tổ chức quốc tế mà Hiệp hội tham gia trên những lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

5. Ban Thường vụ Hiệp hội có thể mời một số chuyên gia kinh tế, pháp luật, quản lý, khoa học làm tư vấn cho Hiệp hội theo quy định của pháp luật; các thành viên này được mời dự Đại hội, tham dự các kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội và các cuộc họp khác của Hiệp hội do Ban Thường vụ Hiệp hội quyết định.

6. Ban Thường vụ Hiệp hội hoạt động theo quy chế được Ban Chấp hành Hiệp hội thông qua.

7. Ban Thường vụ Hiệp hội cử ra bộ phận thường trực gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký để quản lý hoạt động của các ban chuyên môn, văn phòng, chi nhánh, văn phòng đại diện của Hiệp hội; xem xét, quyết định những dự án, đề án, kế hoạch công tác và những vấn đề lớn khác của Hiệp hội được quy định tại Điều  lệ này của Hiệp hội; kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành và các bộ phận thực thi nhiệm vụ của Hiệp hội.

8. Dự thảo về các nội dung như: Báo cáo, nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường, Hội nghị thường niên của Hiệp hội; dự thảo về các chương trình hoạt động, nghị quyết các kỳ họp giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Hiệp hội.

Điều 20. Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội:

a) Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu ra trong số các uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

b) Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hiệp hội là 05 (năm) năm cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;

c) Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hiệp hội:

- Đại diện pháp nhân của Hiệp hội trước pháp luật;

- Là chủ tài khoản của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

- Quyết định các khoản thu, chi và sử dụng tài sản của Hiệp hội trong khuôn khổ các quy định, quy chế về thu, chi và quản lý tài sản đã được Ban Chấp hành Hiệp hội nhất trí thông qua bằng văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

- Tổ chức, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị thường niên và các Quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Chủ trì các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Trực tiếp điều hành Ban Thường vụ và bộ phận thường trực Hiệp hội;

- Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức - nhân sự của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;

- Thay mặt Hiệp hội trong các công tác đối nội, đối ngoại của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

-  Ký quyết định thành lập các tổ chức và đơn vị trực thuộc Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

- Chịu trách nhiệm phân công công tác đối với các Phó Chủ tịch Hiệp hội trong từng lĩnh vực công việc của Hiệp hội;

- Ký quyết định kết nạp, khai trừ Hội viên, khen thưởng các đơn vị, tổ chức, các cá nhân trực thuộc Hiệp hội hoặc có đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

- Ký các hợp đồng về tuyển dụng nhân sự vào làm việc tại Văn phòng Hiệp hội theo quy định của Bộ luật Lao động và Điều lệ Hiệp hội.

2. Phó Chủ tịch Hiệp hội:

a) Phó Chủ tịch Hiệp hội do Ban Chấp hành bầu hoặc cử ra trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội;

b) Phó Chủ tịch Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hiệp hội về lĩnh vực công tác mà Chủ tịch Hiệp hội phân công theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

c) Trong số các Phó Chủ tịch Hiệp hội có một Phó Chủ tịch Hiệp hội được phân công thường trực để thay Chủ tịch Hiệp hội điều hành công việc của Hiệp hội khi Chủ tịch Hiệp hội vắng mặt.

Điều 21. Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký Hiệp hội

1. Tổng thư ký Hiệp hội:    

a) Tổng thư ký Hiệp hội là người giúp việc cho Chủ tịch Hiệp hội điều hành công việc hàng ngày của Hiệp hội theo nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác và theo quy chế của Hiệp hội đã được Đại hội Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua;

b) Tổng thư ký do Ban Chấp hành Hiệp hội bầu và miễn nhiệm và có thể làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm;

c) Tổng thư ký là người điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội và có những nhiệm vụ sau:

- Xây dựng quy chế hoạt động của Văn phòng, quy chế quản lý tài chính, tài sản của Hiệp hội trình Ban Thường vụ thông qua rồi báo cáo trước Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Định kỳ báo cáo cho Ban Chấp hành Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội;

- Lập báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội;

- Quản lý tài liệu của Hiệp hội;

- Thư ký các kỳ Đại hội Hiệp hội, Hội nghị thường niên của Hiệp hội (nếu có) và các cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường trực Hiệp hội;

- Chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước pháp luật về hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.

2. Phó Tổng thư ký Hiệp hội:

a) Phó Tổng thư ký Hiệp hội do Tổng Thư ký Hiệp hội đề nghị và được Ban Chấp hành Hiệp hội chấp thuận bằng văn bản và trình Chủ tịch Hiệp hội để Chủ tịch Hiệp hội ra quyết định bổ nhiệm;

b) Chịu trách nhiệm giúp việc cho Tổng Thư ký Hiệp hội, thực hiện những công việc được Tổng thư ký Hiệp hội phân công và thay mặt Tổng thư ký Hiệp hội khi Tổng thư ký Hiệp hội vắng mặt hoặc ủy quyền theo quy định của Điều lệ Hiệp hội;

c) Phó Tổng thư ký Hiệp hội do Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ban Chấp hành Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội.

Điều 22. Văn phòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có)  và các ban chuyên môn của Hiệp hội (nếu có)

 1. Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn của Hiệp hội là bộ phận thường trực giúp việc điều hành các hoạt động của Hiệp hội và Ban Chấp hành, gồm: Chánh Văn phòng và các Trưởng Ban.

 2. Văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội là cơ quan trực thuộc Hiệp hội, giúp việc cho Hiệp hội, được thành lập ở các địa phương theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

 3. Văn phòng Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội được tổ chức và hoạt động theo Quy chế do Ban Thường vụ Hiệp hội ban hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

 4. Hiệp hội có thể được đặt Văn phòng đại diện, chi nhánh Hiệp hội (là cơ quan giúp việc cho Hiệp hội) tại các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội để thuận lợi cho việc triển khai công tác của Hiệp hội; chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội do Ban Thường vụ Hiệp hội ban hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

 5. Các nhân viên của văn phòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội hoặc các ban chuyên môn của Hiệp hội được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các văn bản quy định khác của pháp luật có liên quan.

 6. Kinh phí hoạt động của văn phòng Hiệp hội, văn phòng đại diện Hiệp hội, chi nhánh Hiệp hội và các ban chuyên môn của Hiệp hội do Tổng thư ký Hiệp hội dự trù trình Ban Thường vụ Hiệp hội phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

Điều 23. Ban Kiểm tra Hiệp hội

1. Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hiệp hội.

2. Số lượng Uỷ viên Ban Kiểm tra Hiệp hội do Đại hội quyết định.

3. Ban Kiểm tra Hiệp hội bầu ra Trưởng Ban để điều hành công việc của Ban.

4. Trưởng Ban Kiểm tra phải là Uỷ viên Ban Chấp hành Hiệp hội.

5. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra Hiệp hội cùng với nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội là 05 (năm) năm.

6. Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ:

a) Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Hiệp hội và Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội, Nghị quyết của Đại hội Hiệp hội;

b) Kiểm tra việc sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội;

c) Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

d) Dự một số cuộc họp của Ban Chấp hành Hiệp hội, Ban Thường vụ Hiệp hội theo quy chế của Hiệp hội;

e) Ban Kiểm tra Hiệp hội có nhiệm vụ báo cáo trước Ban Chấp hành Hiệp hội và trước Đại hội Hiệp hội về hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội và tình hình tài chính của Hiệp hội trong nhiệm kỳ qua;

g) Khi thấy cần thiết Ban Kiểm tra Hiệp hội có thể thông báo tình hình và yêu cầu Ban Chấp hành Hiệp hội giải quyết các vấn đề mà Ban Kiểm tra đã phát hiện theo nhiệm vụ được giao.

Điều 24. Thể thức thành lập các ban chuyên môn, các tổ chức trực thuộc Hiệp hội

1. Chủ tịch Hiệp hội ký quyết định thành lập các ban chuyên môn, văn phòng đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có) và các đơn vị và tổ chức trực thuộc khác (có tư cách pháp nhân và không có tư cách pháp nhân) của Hiệp hội (nếu có) theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Hiệp hội.

2. Các ban chuyên môn, văn phòng đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có), các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các đơn vị và tổ chức trực thuộc khác của Hiệp hội (nếu có) hoạt động bằng nguồn kinh phí do mỗi bộ phận dự toán và được Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3. Cán bộ ở các ban chuyên môn, văn phòng đại diện Hiệp hội (nếu có), chi nhánh Hiệp hội (nếu có), các câu lạc bộ (không có tư cách pháp nhân (nếu có)) và các đơn vị, tổ chức trực thuộc khác của Hiệp hội (nếu có) được tuyển dụng và làm việc theo quy định của Bộ luật Lao động, quy định của Điều lệ Hiệp hội và các văn bản quy định khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 25. Chi hội và nhiệm vụ của chi hội

1. Chi hội:

a) Việc thành lập Chi hội Cá ngừ tại các địa phương phải được sự đồng ý của Ban Chấp hành Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Chi hội Cá ngừ tại các địa phương hoạt động theo Quy chế được Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

c) Mỗi tổ chức có từ 05 (năm) hội viên trở lên có thể thành lập chi hội;

d) Ban lãnh đạo cao nhất của chi hội do Đại hội toàn thể chi hội bầu ra;

đ) Việc thành lập chi hội được tổ chức theo từng địa phương, tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội và phải báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc thành lập chi hội.

2. Nhiệm vụ của Chi hội:   

a) Chỉ đạo và phối hợp các hoạt động nhằm thực hiện Điều lệ của Hiệp hội, quy định của Hiệp hội và chi hội;

b) Tuyên truyền phát triển hội viên mới và mở rộng uy tín của Hiệp hội;

c) Tổ chức các buổi sinh hoạt, học tập, tham quan, tập huấn cho các hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

d) Tổ chức các hoạt động tiếp thị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội nhằm thúc đẩy hoạt động của chi hội;

đ) Chi hội chấp hành chế độ báo cáo định kỳ với Hiệp hội theo quy định của Ban Thường vụ Hiệp hội.

Chương V      TÀI SẢN, TÀI CHÍNH CỦA HIỆP HỘI

Điều 26Kinh phí của Hiệp hội có từ những nguồn thu sau đây

1. Hội phí hàng năm của hội viên.

2. Các khoản thu do hoạt động nghiên cứu, tư vấn, dịch vụ của Hiệp hội và các tổ chức trực thuộc của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

3. Các khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

4. Các khoản hỗ trợ của Nhà nước theo quy định của pháp luật (nếu có).

5. Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có).

Điều 27. Sử dụng kinh phí của Hiệp hội

1.  Hiệp hội sử dụng kinh phí của mình cho những việc sau đây:

a) Trang trải các chi phí cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội;

b) Trả lương cho cán bộ công nhân viên chuyên trách của Hiệp hội;

c) Các chi phí cần thiết hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Tài chính của Hiệp hội được sử dụng theo quy chế do Văn phòng Hiệp hội trình Ban Thường vụ Hiệp hội thông qua theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội; phần kinh phí mà Hiệp hội thu được theo quy định của pháp luật phải dành cho hoạt động của Hiệp hội theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, không được chia cho các hội viên.

Điều 38. Quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội

1. Ban Chấp hành Hiệp hội quy định việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản của Hiệp hội phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Báo cáo tài chính, tài sản của Hiệp hội phải được công khai tại cuộc họp cuối năm của Ban Chấp hành Hiệp hội.

3. Ban Kiểm tra Hiệp hội có trách nhiệm kiểm tra việc thu chi tài chính của Hiệp hội và báo cáo tại  Hội nghị thường niên của Hiệp hội.

Chương 6       KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Điều 29. Khen thưởng và kỷ luật

1. Các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Hiệp hội được Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định khen thưởng hàng năm hoặc đề nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

2. Các tổ chức và cá nhân là hội viên của Hiệp hội vi phạm điều lệ Hiệp hội sẽ do Ban Chấp hành Hiệp hội quyết định thi hành kỷ luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội. Mức xử lý kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo và khai trừ khỏi Hiệp hội; trường hợp tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền lợi của Hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội sẽ yêu cầu các cơ quan pháp luật có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.

3. Ban Chấp hành Hiệp hội xây dựng các quy định cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục và hình thức khen thưởng và kỷ luật trong Hiệp hội và các quy định này không được trái với các quy định hiện hành của pháp luật quy định về việc khen thưởng và kỷ luật.

Chương 7       ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 30. Hiệu lực thi hành

1. Bản Điều lệ này có bảy (07) Chương, ba mươi hai (32) Điều là Điều lệ của Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam. Điều lệ này đã được Đại hội thành lập (Đại hội nhiệm kỳ I) của Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 2011 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.                

2. Điều lệ của Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam có giá trị thi hành theo Quyết định phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và chỉ có Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường của Hiệp hội mới có quyền được sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Hiệp hội.

3. Điều lệ Hiệp hội sẽ không còn hiệu lực thi hành khi Hiệp hội ngừng hoạt động hoặc giải thể theo quy định của pháp luật.

4. Căn cứ các quy định của pháp luật về hội và Điều lệ hiệp hội, Ban Chấp hành Hiệp hội có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện bản Điều lệ này.

5. Tất cả các hội viên của Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện bản Điều lệ này./.

» Hình thành và phát triển
» Tầm nhìn và sứ mệnh
HỘI VIÊN
ĐỐI TÁC
VIDEO
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: HIỆP HỘI CÁ NGỪ VIỆT NAM

Trụ sở: Số 09 Nguyễn Đình Chiểu, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
Điện thoại: 0583.502.585 Fax: 0583.831.846
Email: hiephoicanguvietnam@gmail.com - Website: http://vinatuna.org.vn